Algemene verkoopvoorwaarden Algemene verkoopvoorwaarden

VOORWAARDEN

Om gebruik te kunnen maken van de diensten aangeboden door NOVA Lodge vragen wij u om onderstaande voorwaarden aandachtig door te lezen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van overnachtingen en zijn geldig vanaf het moment dat de opdracht gegeven wordt. Het boeken van een overnachting impliceert volledige instemming met onze algemene voorwaarden.

RESERVERINGSVOORWAARDEN

Om gebruik te kunnen maken van de diensten aangeboden door NOVA Lodge vragen wij u om onderstaande voorwaarden aandachtig door te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de reserveringsperiode die loopt van 04/04/2020 tot 11/10/2020. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van overnachtingen en zijn geldig vanaf het moment van aanbetaling.

De actuele voorwaarden kunnen op ieder moment worden aangepast en/of aangevuld door NOVA Lodges. Als dit zich voordoet is de nieuwe versie automatisch geldig voor alle klanten die hierover geïnformeerd zullen worden door middel van publicatie op de website www.nova-lodges.fr. De koper erkent volledig op de hoogte te zijn van het feit dat voor zijn instemming met de inhoud van de huidige algemene voorwaarden geen handgeschreven of elektronische handtekening van dit document nodig is.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

NOVA Lodges - Les Prairies de la Mer 1910 route du littoral 83310 GRIMAUD, Frankrijk

www.nova-lodges.fr - contact@nova-lodges.fr

SLUITEN VAN EEN BINDENDE OVEREENKOMST

 • De klant kan ons aanbod online of via onze brochure raadplegen of ontvangt in het vakantiepark, telefonisch of langs elektronische weg, toelichting over onze diensten van de reserveringsmedewerkers. De klant bepaalt op het moment van reserveren welke diensten hij afneemt.
 • De klant erkent kennis genomen te hebben van de aard van de diensten, de plek waar hij gereserveerd heeft, de reserveringsvoorwaarden en alle kenmerken van verblijf en accommodatie. Hij erkent alle benodigde informatie aangevraagd en ontvangen te hebben om weloverwogen een reservering te kunnen plaatsen.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn reserveringskeuze. NOVA Lodges kan niet verantwoordelijk worden gesteld als deze niet aan zijn wensen voldoet.
 • De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het boekingsproces. Het boekingsproces wordt voltooid op het moment dat de aanbetaling van 30% wordt geïncasseerd.
 • De reservering gaat alleen van kracht met het akkoord van het vakantiepark, na ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende reserveringsovereenkomst, of na erkenning van de algemene verkoopvoorwaarden bij een online reservering.
 • Reserveringen zijn alleen bindend voor NOVA Lodges als NOVA Lodges ze geaccepteerd heeft. NOVA Lodges is vrij om de al gedane reservering te accepteren of te weigeren, al naar gelang van de beschikbaarheid, of afhankelijk van omstandigheden van uiteenlopende aard die de uitvoering van de gedane reservering kunnen bemoeilijken.
 • NOVA Lodges biedt familievakanties in de traditionele zin, en de accommodatie is hierop afgestemd. NOVA Lodges behoudt zich het recht om iedere reservering die in strijd is met dit principe of die hier misbruik van probeert te maken te weigeren.
 • De reservering van een kampeerplek of vakantieverblijf is strikt persoonlijk. U kunt onder geen beding onderhuren noch van uw reservering afzien zonder een voorafgaand akkoord van het vakantiepark.
 • Minderjarigen moeten in begeleiding zijn van hun ouders of wettelijke voogden.
 • Alle huuraccommodaties zijn volledig uitgerust. Het basistarief is voor 1 tot 6 personen, afhankelijk van het model.
 • NOVA Lodges behoudt zich het recht voor om groepen of families te weigeren die de maximaal toegestane capaciteit van een model overschrijden ofwel het bedrag voor het verblijf te verhogen.

TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING

 • U kunt de prijstabel voor alle periodes, accommodaties en gerelateerde diensten raadplegen op onze website en in onze brochure.
 • Onze tarieven zijn afhankelijk van het accommodatietype en -model en zijn weergegeven in euro's. NOVA Lodges kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor wisselkoerswijzigingen.
 • De aangegeven prijzen zijn geldig voor het seizoen 2020. Ze komen overeen met één nacht en zijn weergegeven in euro’s, inclusief alle belastingen.
 • Het bedrag van de belasting is inbegrepen in de totale prijs (2019: € 0,66 Grimaud & Ramatuelle). 

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor aankomst plaatsvinden wordt een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag gevraagd, op het moment van reserveren. Het restbedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aankomst voldaan te zijn.
 • Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor aankomst plaatsvinden, dient het totaalbedrag betaald te worden bij reservering.

ANNULEREN EN WIJZIGEN 

1. Wijziging van uw reservering

 • Uw reservering kan kosteloos gewijzigd worden onder voorbehoud van beschikbaarheid bij  NOVA Lodges.
 • Bij uitblijven van een mededeling van uw kant om een vertraging van uw aankomst door te geven, kan de accommodatie opnieuw vrijgeven worden voor de verkoop 24 uur na de aankomstdatum vermeld op het contract. Als gevolg hiervan verliest u het recht op uw reservering evenals de reeds voldane betaling.

2. Niet gebruikte diensten

Elk van uw kant onderbroken of verkort verblijf (verlate aankomst, vervroegd vertrek) in een huuraccommodatie geeft geen enkel recht op terugbetaling.

3. Annulering door NOVA Lodges

In geval van annulering door NOVA Lodges, met uitzondering van overmacht, zal het totale verblijf terugbetaald worden. Deze annulering geeft echter geen recht op het uitkeren van schadevergoeding.

4. Annulering door de klant

In geval van annulering, vragen wij u om ons zo snel mogelijk schriftelijk te informeren, per e-mail of fax, bevestigd per aangetekende brief met opgaaf van reden.

TERUGGAAF ZONDER ANNULERINGSKOSTEN

Wij garanderen u de teruggaaf van alle gedane betalingen (verminderd met €15 administratiekosten), zonder annuleringskosten, tot één dag voor uw aankomst als de annulering plaatsvindt om de volgende ernstige redenen:

 • a) Ziekte, ongeval, overlijden van de reserverende persoon, van zijn partner, zijn (groot)ouders of zijn (klein)kinderen.
 • b) Ontslag om economische redenen van de reserverende persoon of zijn partner.

TERUGGAAF MET ANNULERINGSKOSTEN

Als de annulering gebeurt om een andere reden dan hierboven vermeld, ten laatste 30 dagen vóór de aankomstdatum, dan wordt 30% van de verblijfskosten ingehouden als annuleringskosten. Als de annulering gebeurt tussen 30 en 15 dagen vóór de aankomstdatum, dan wordt 50% van de verblijfskosten ingehouden als annuleringskosten.

GEEN TERUGGAAF

Indien de annulering plaatsvindt om een niet hierboven vermelde reden, en minder dan 15 dagen voor aankomst, zal er geen enkele teruggaaf van de al voldane betalingen plaatsvinden.

FORCE MAJEURE

NOVA Lodges is niet aansprakelijk als de verplichtingen ten opzichte van de klant niet nagekomen worden ten gevolge van force majeure. Onder force majeure wordt hier ongelukkig toeval of overmacht verstaan volgens de gebruikelijk definitie in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken.

UW VERBLIJF

1. Aankomst

 • Huuraccommodaties: afhankelijk van het vakantiepark en de periodes, variëren de aankomstdagen (zie bijzondere voorwaarden per vakantiepark). Op de dag van aankomst bij NOVA Lodges zijn de accommodaties vanaf 15.00 uur beschikbaar. Echter, in geval van vroege aankomst en naar beschikbaarheid, zal alles in het werk worden gesteld om de wachttijd zo kort mogelijk te houden.
 • Bij aankomst wordt een borgsom van €200 aan de huurder gevraagd. Deze borgsom wordt op de dag van vertrek terugbetaald aan de huurder, na een volledige (inventaris)controle van de accommodatie. De directie behoud zich het recht voor om de gehele of een gedeelte van de borgsom in te houden in geval van in gebreke blijven met betrekking tot de hygiëne en/of het anderszins niet in goede staat achterlaten van het gehuurde materieel. Indien het vertrek plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie, wordt de accommodatie later gecontroleerd en de borgsom per post teruggestuurd.

2. Tijdens uw verblijf

 • Het is aan de huurder om zich te verzekeren: het vakantiepark aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden etc. en ongevallen die onder de wettelijke aansprakelijkheid van de huurder vallen.
 • NOVA Lodges aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot kostbaarheden en andere persoonlijke eigendommen van de huurder.
 • Iedere klant moet zich houden aan de voorschriften van het reglement. Iedere huurder is verantwoordelijk voor hinder en overlast veroorzaakt door de personen die bij hem verblijven of op bezoek zijn.

3. Vertrek

 • Op de in uw huurovereenkomst aangegeven vertrekdatum dient u de huuraccommodatie vóór 11.00 uur ‘s morgens te verlaten.
 • De accommodatie dient schoon achtergelaten te worden en de inventaris kan gecontroleerd worden. Elk kapot of beschadigd voorwerp evenals de benodigde reparaties kunnen bij de huurder in rekening worden gebracht.
 • De borgsom zal bij vertrek worden terugbetaald met aftrek van inhouding voor schadevergoeding, op basis van als betalingsbewijs voorgelegde rekeningen, voor eventuele geconstateerde schade. De inhouding van de borgsom sluit niet uit dat er een extra vergoeding vereist kan worden indien de schade groter is dan de waarde van de borgsom.
 • Indien uw accommodatie niet schoon wordt achter gelaten op de dag van vertrek zullen de kosten van een eindschoonmaak bij u in rekening worden gebracht (€75/eindschoonmaak).
 • Voor elk verlaat vertrek kan een extra nacht in rekening worden gebracht tegen de gelden tarieven.

HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegestaan tegen bijbetaling van €5/dag. De huisdieren dienen aangelijnd en onder voortdurend toezicht gehouden te worden door hun eigenaar gedurende het gehele verblijf. Bij het niet respecteren van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften kan dit leiden tot uitwijzen van de eigenaar van het dier. Hondepoepzakjes staan gratis ter beschikking bij de receptie. Het departementaal bestuur heeft een algemeen verbod uitgevaardigd voor de aanwezigheid van huisdieren op het strand. Het Europees dierenpaspoort (inentingsboekje) voor uw hond of kat dient in orde te zijn. De toegang van honden van de eerste categorie (aanvals- en waakhonden) is ten strengste verboden in het openbaar vervoer, openbare ruimtes met uitzondering van de openbare weg en gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek. Honden van de tweede categorie (waak- of verdedigingshonden) moeten gemuilkorfd zijn en aan de lijn gehouden worden door een volwassene. 

KLACHTEN

Onze klanten kunnen gebruik maken van een klachtenprocedure om uiting te geven aan eventuele ontevredenheid over de gang van zaken tijdens hun verblijf. De klant kan zijn klacht schriftelijk indienen (NOVA Lodges - PRAIRIES DE LA MER, 1910 route du littoral, 83310 GRIMAUD, Frankrijk), per e-mail (contact@nova-lodges.fr) of door middel van het inleveren van de tevredenheidsenquête aan het eind van zijn verblijf. Tijdens het verblijf zijn onze receptieteams van 8.00 tot 23.00 uur beschikbaar om klachten in behandeling te nemen. Klachten kunnen betrekking hebben op een accommodatie die niet conform de reservering is of op de dienstverlening die niet aan de verwachtingen van de klant voldoet. De directie zal alle schriftelijke klachten op een gepaste manier beantwoorden mits ze niet anoniem zijn. Indien de klant een vergoeding verwacht naar aanleiding van zijn klacht, moet deze binnen een maand na het verblijf verzonden worden per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de manager van het vakantiepark. Deze claim betreft een eventuele non-conformiteit van de dienstverlening met betrekking tot de contractuele verplichtingen.

GESCHILLEN

De klant en NOVA Lodges erkennen uitdrukkelijk dat hun relaties onderworpen zijn aan het Franse recht. Bij geschillen worden de bevoegdheden toegekend aan de rechtbank waaronder de vestigingsplaats van het vakantiedorp ressorteert. Eventuele claims met betrekking tot non-conformiteit van de dienstverlening met betrekking tot de contractuele verplichtingen moeten schriftelijk ingediend worden (per aangetekende brief met ontvangstbewijs) geadresseerd aan de manager van het desbetreffende vakantiepark.

BEMIDDELING BIJ CONSUMENTENGESCHILLEN
 Overeenkomstig de bepaling van de Franse Consumentenwet aangaande de bemiddeling bij consumentengeschillen, heeft de klant het recht op gratis gebruik van de bemiddelingsservice aangeboden door PRAIRIES DE LA MER. De derhalve voorgestelde mediator consumentenrecht is MEDICYS.
 

Deze bemiddelingsinstantie is bereikbaar via :

 • de website www.medicys.fr;
 • of per post: MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Parijs, Frankrijk 

AANSPRAKELIJKHEID NOVA Lodges

De klant erkent uitdrukkelijk dat NOVA Lodges niet aansprakelijk gehouden kan worden voor partners of derden en de door hen verspreide foutieve informatie in de catalogus of op de website van NOVA Lodges met betrekking tot de vakantiedorpen, met name foto’s en beschrijvingen, activiteiten, recreatiemogelijkheden, services en openingsdagen. De foto’s en teksten gebruikt in de catalogus of op de websites van NOVA Lodges zijn niet juridisch bindend. Zij zijn louter indicatief van aard. Het kan voorkomen dat bepaalde activiteiten en voorzieningen die aangeboden en beschreven worden op de website of in de catalogus afgelast of niet in bedrijf zijn, met name vanwege weersomstandigheden of door force majeure zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken. Overeenkomstig de bepalingen in artikel L212-1 van het Franse consumentenwetboek, zet NOVA Lodges zich in om zijn diensten aan te bieden volgens de geldende voorschriften.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die u ons mededeelt met betrekking tot uw reservering zullen niet aan derden overgedragen worden. Deze gegevens zullen door NOVA Lodges als vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld worden. Ze zullen alleen gebruikt worden door de administratie van NOVA Lodges, voor de verwerking van uw reservering en teneinde de communicatie en het aanbod speciaal voor klanten van NOVA Lodges te verbeteren en personaliseren. In overeenstemming met de Franse wet inzake informatietechnologie en bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978, beschikt u over het recht op inzage, correctie en verzet met betrekking tot uw persoonsgegevens. Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek met vermelding van uw naam, voornaam en adres naar het volgende postadres: NOVA Lodges - Les Prairies de la Mer, 1910 route du littoral, 83310 GRIMAUD, Frankrijk.

ANDERE VOORWAARDEN

GEVONDEN VOORWERPEN

- De receptie en het bewaren van gevonden voorwerpen:
 Onmiddellijk na ontvangst worden de gevonden voorwerpen geregistreerd in onze database. Ze zullen 30 dagen worden bewaard. Bederfelijke of gevaarlijke goederen worden onmiddellijk vernietigd.

- Melding van verlies:
 U kunt het verlies melden per telefoon of ter plekke bij een van onze recepties. Onze receptiemedewerkers kunnen uw vragen beantwoorden en uw melding registreren via 04 94 43 03 29 of per e-mail: contact@nova-lodges.fr.

- De gevonden voorwerpen:
 Als uw voorwerp gevonden is, kunt u het binnen 30 dagen ophalen bij de receptie op vertoon van een identiteitsbewijs of het laten opsturen naar uw huisadres. In het laatste geval wordt een tarief van 30 euro berekend om de kosten van deze service te dekken.

- Niet teruggeven gevonden voorwerpen
: Bij het uitblijven van teruggave aan de eigenaar, wordt het voorwerp na het verstrijken van de termijn van een maand geschonken aan een weldadigheidsorganisatie ofwel vernietigd.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN LES PRAIRIES DE LA MER

Wij accepteren kredietkaarten (Visa of MasterCard/Eurocard) en bankoverschrijvingen:

ONZE BANKGEGEVENS

Bank code : 10096 - en kantoor : 18574
Rekeningnummer : 00084809001- RIB : 58

Adres : CIC VAR (ENT)
48 Bd de Strasbourg 83000 Toulon
IBAN : FR76 1009 6185 7400 0848 0900 158
BIC code : CMCIFRPP
Naam van de rekening : CAMPING PRAIRIE DE LA MER

Belangrijk: vergeet niet bij uw bankoverschrijving reserveringsnummer en-naam te vermelden !